Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.

Tilknytning

Et nettselskap har som hovedregel plikt til å gi alle adgang til strømnettet (tilknytningsplikt). Tilknytningen skjer i samsvar med lover og forskrifter, og nettselskapets tilknytningsvilkår.

Midtkraft Nett benytter KS Bedrifts vilkår for tilknytning. Vilkårene for tilknytning kan du få tilsendt ved henvendelse til post@midtkraftnett.no eller vårt sentralbord på telefon 32 78 32 98, eller de kan lastes ned på siden her.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag skal dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Netteier fastsetter ledningens plassering, type og dimensjon. Installatørens valg av forlegningsmåte som kan redusere inntaksledningens strømføringsevne er netteier uvedkommende. Inntakspunkt og målerplassering må godkjennes av netteier. Det presiseres at netteier eier det anlegget som det betales anleggsbidrag for.

Anleggsbidrag beregning

Alle nødvendige kostnader ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder skal dekkes gjennom anleggsbidrag av den/de som utløser investeringen.

I de tilfeller nytilknytning eller forsterking utløser reinvesteringer i nettet hvor teknisk levetid er utløpt skal nettselskapet dekke dette. Hvis tilknytning eller forsterking framskynder en reinvestering i nettet skal kunden belastes med den økonomiske verdien av framskyndingen basert på teknisk levetid for anlegget. For fordelingstransformatorer som komponent skal det ikke beregnes verdi av framskyndet reinvestering.

Formel for utregning av fremskyndingskostnad

Formel for utregning av anleggsbidrag

Ab = Fk + Kø + Nk

  • Ab = Anleggsbidrag (kr)
  • Fk = fremskyndingskostnad (kr)
  • RI = Reinvesteringskostnad (kr)
  • Kø = Kapasitetsøkning (kr)
  • Nk = Nyanleggskostnad )kr)
  • k = Kalkulasjonsrente (%)
  • t = Restlevetid på anlegget (år)

I radielle fellesnett skal kostnadene fordeles forholdsmessig mellom kundene, basert på hvor stor andel av nettkapasiteten kunden beslaglegger/har rett til å beslaglegge ut fra sikringsstørrelsene. Dette er hovedregel dersom det kan forventes at det kommer flere kunder eller økt effektuttak. Dersom nettselskapet mener at det ikke er sannsynlig at flere kunder vil tilknyttes fellesanlegget, og heller ikke eksisterende kunder krever økt kapasitet i fellesanlegget, kan nettselskapet velge å behandle anleggskostnadene som kundespesifikke i forhold til beregningen av anleggsbidraget.

Anleggsbidraget fordeles mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse. Nettet dimensjoneres ut fra minste standardkomponent dersom en ikke har opplysninger om at det kommer flere kunder. Kommer det kunder på anlegget på et senere tidspunkt og dette har ledig kapasitet, vil disse ikke måtte betale anleggsbidrag.

På mindre arbeider blir det estimerte anleggsbidraget etterkalkulert når arbeidene er gjort og avregnet ved ferdigstillelse. Anleggsbidraget er ikke merverdiavgiftspliktig.

På større arbeider utarbeides det en utbyggingsavtale mellom utbygger og Midtkraft Nett som skal signeres før igangsetting. Det estimerte anleggsbidraget forfaller til betaling før igangsetting av arbeidene. Anleggsbidraget blir etterkalkulert og avregnet ved ferdigstillelse. Anleggsbidraget er ikke merverdiavgiftspliktig.

Som grunnlag for kostnadsoverslag/anleggsbidrag skal det det brukes Midtkraft Nett sine gjeldene timepriser og netto materiellpriser

For øvrig vises det til de til enhver tid gjeldende regler på Norges vassdrags- og energidirektorat hjemmesider www.nve.no vedr. anleggsbidrag.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top