Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.

Priser på nettleie

Priser på nettleie

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd).

Nettleien du betaler går til drift og vedlikehold av nettet, beredskap, bygging av nye anlegg, avregning, og sist - men ikke minst - til sikkerhet og Eltilsyn.

En stor del av nettleiefakturaen går til staten i form av innkreving av lovpålagte avgifter til energifondet (Enova), forbruksavgift og merverdiavgift.

Våre nettleietariffer og priser finner du nedenfor.

I utgangspunktet er det forbruksavgift på all elektrisk kraft som blir levert i Norge. Det er nettselskapene som er pålagt å kreve inn denne avgiften på vegne av Skattedirektoratet. Forbruksavgiften justeres normalt årlig og fra 01.01.2018 utgjør den 16,58 øre/kWh eks. mva. Avgiften er obligatorisk for husholdninger, næringsvirksomhet og administrasjonsbygg i industrien.

Noen næringskategorier har rett til fritak eller reduksjon fra forbruksavgiften. Kunder med rett til redusert avgift eller fritak må legge frem en egenerklæring og nødvendig dokumentasjon årlig for Midtkraft Nett. Redusert avgiftssats er 0,48 øre/kWh pr. 01.01.2017. Er du i tvil om dette gjelder for din bedrift kan du ta kontakt med oss på telefon 32 78 32 98.

Følgende avgifter med tilhørende satser gjelder:

Forbruksavgift
15,83 øre/kWh eks. mva.
19,79 øre/kWh inkl. mva.
Avgift til energifondet
- Husholdninger
1,00 øre/kWh eks. mva.
1,25 øre/kWh inkl. mva.
Avgift til energifondet
- Næring
kr 800,- målepunkt/år eks. mva.
kr 1000,- målepunkt/år inkl. mva.
Merverdiavgift
25%
 

Tjenester som ikke dekkes av nettleien tar vi betalt for i form av gebyrer.

Ved manglende betaling:
Purregebyr kr    67,-
Oppmøtegebyr ved stenging kr   700,-
Gjenåpningsbegyr
- dagtid mellom kl 08.00 - 15.00
- kveldstid mellom kl 15.00 - 08.00 + helg

kr  2000,-
kr  3750,-
Gjenåpning av anlegg med relé
for fjernstenging
kr   900,-

 

Ved målerkontroll:
Seriemåling
kr  1200,-
Kontroll hos nøytral instans 
kr 1600,-

 

Nettselskapene plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i året og ved leverandørbytte/opphør av kraftleveranse "med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet" (ref. standard nettleieavtale).

Utbyggingen av automatisk avlesning har nå kommet så langt at ordningen med å varsle avlesning på målerkort har opphørt. For de som ennå ikke har fått automatisk avlesning, opprettholdes imidlertid ordningen med varsling pr. epost. For varsling av avlesning må vi derfor ha epost-adressen din. Den kan du registrere selv på Din Side.

Alternativt kan vi registrere adressen for deg ved at du sender en epost til post@midtkraftnett.no fra adressen du ønsker å bruke og angir hva det gjelder.

Alle målerstander videresendes kraftleverandørene. Dersom måleravlesning mangler, vil forbruket bli beregnet skjønnsmessig.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top