Lukk
Midtkrafts kontor er stengt pga. Koronaviruset. Kunder bes henvende seg via telefon 32 78 32 98 eller epost post@midtkraft.no. Feilmelding utenfor kontortiden meldes på vakttelefon 32 78 32 79.

Innmatingstariff for produksjon

For innmating av kraft består tariffen av ett fastledd og ett energiledd. Innmatingstariffen i sentralnettet er retningsgivende for fastleddet ved innmating også i regional- og distribusjonsnett. Energileddet beregnes individuelt for hvert enkelt tilknytningspunkt og fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i tilknytningspunktet.

Avregnet mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon. For kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW skal avregnet mengde maksimalt være 30% av installert effekt multiplisert med 5.000 timer.

Mer informasjon om innmatingstariffen finner du på Glitre Energi Nett.

Fastbeløp pr. år 12,1 kr/MWh
Tapsledd Spot * tapsmarginal

Avregnet mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon. For kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW skal avregnet mengde maksimalt være 30% av installert effekt multiplisert med 5.000 timer.

Plusskunder

En plusskunde er en kunde som selv produserer strøm som dekker hele eller deler av strømforbruket, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

Innmating av evt. overskuddsproduksjon på nettet betales som ordinær produksjon, men uten det årlige fastleddet:

Innmating
Fastbeløp pr. år 0 kr/MW
Tapsledd Spot * tapsmarginal

En plusskunde vil også ta ut strøm fra nettet for å dekke forbruket sitt, og for dette betales ordinær nettleie:

Forbruk
Fastbeløp pr. år 2500 kr/år
Energiledd 51,96 øre/kWh

Det forbruksavhengige leddet inneholder avgift til Enova (1 øre/kWh), forbruksavgift til staten (16,58 øre per kWh) og merverdiavgift. Enovaavgiften for næringskunder er 800 kroner per år per anlegg.

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top